Hero

California DMV Driver Handbooks

Find all the resources you need for your driving-related studies with the California DMV handbooks. Whether you're a first-time driver, a commercial driver, or a motorcycle enthusiast, the CA DMV offers a comprehensive guide for all. Below are the links to the official handbooks in various languages.

California Driver Handbook – English

The definitive guide for all California drivers, covering rules, regulations, and safe driving practices. Available for download: California Driver Handbook (English)

California Driver Handbook – Spanish

La guía esencial para los conductores de California, ahora en español. Disponible para descargar: Manual del Automovilista de California (Español)

California Driver Handbook – Tagalog

Ang opisyal na handbook para sa mga driver sa California, ngayon ay maaari nang makuha sa Tagalog. Mag-download dito: California Driver Handbook (Tagalog)

California Driver Handbook – Vietnamese

Sách hướng dẫn lái xe chính thức của California, giờ đây có sẵn bằng tiếng Việt. Tải xuống tại: Sổ tay Lái xe California (Tiếng Việt)

California Driver Handbook – Russian

Официальное руководство для водителей Калифорнии, теперь доступно на русском языке. Скачать можно здесь: Руководство водителя Калифорнии (Русский)

California Driver Handbook – Armenian

Հայաստանի վարորդների ուղեցույցը, հիմա առկա է հայերենով: Ներբեռնել այստեղ: Վարորդի Կազմակերպի ձեռնարկը Հայոց (Հայերեն)

California Driver Handbook – Farsi

راهنمای رسمی رانندگان کالیفرنیا، اکنون به زبان فارسی موجود است. دانلود کنید در: کتابچه راهنمای رانندگان کالیفرنیا (فارسی)

California Driver Handbook – Punjabi

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ਪੰਜਾਬੀ)

California Driver Handbook – Chinese

加利福尼亚州驾驶员手册,现已提供中文版。下载请点击: 加州驾驶员手册 (中文)

Note: For specific handbooks such as the CA DMV Commercial Handbook, CA DMV Motorcycle Handbook, or other specialized driving handbooks, please visit the official CA DMV website or contact your local DMV office for the latest versions and additional information.